Satamapalveluasetus Oulun Satama Oy:ssä – ehdot palveluntarjoajille

Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetus satamapalvelujen tarjoamisen puitteista ja satamien rahoituksen läpinäkyvyyttä koskevista yhteisistä säännöistä astuu voimaan 24.3.2019. EU:n asetus tarkoittaa lakia, joka astuu voimaan sellaisenaan ilman erillistä kansallista implementointia. Asetuksen soveltamisen piirissä ovat satamapalvelut: alusten bunkraus, alusten kiinnitys ja irrotus, alusjätepalvelut ja alusten satamahinaus.

Oulun Satama Oy:n asetuksen soveltamisen piirissä olevien satamapalveluiden tarjoajien valintamenettelyt ovat palvelukohtaisesti seuraavat:

Bunkraus – varustamo tilaa aluksen bunkrauksen itse sitä tarjoavilta yhtiöiltä. Mikäli olette kiinnostuneita bunkrauspalvelun tarjoamisesta varustamoille / aluksille, olkaa yhteydessä suoraan varustamoon tai varustamon asiamieheen satamassa.

Alusten kiinnitys ja irrotus – liikenteen määrän ja luonteen vuoksi Oulun Satama Oy toimii palvelutarjoajana (ns. internal operator) alusten kiinnityksessä ja irrotuksessa. Kiinnityspalveluita tarjotaan satamassa kaikkina päivinä ja kaikkina tunteina (24/7) kaikille Oulun satamaa käyttäville aluksille. Satamayhtiö ostaa kiinnitys- ja irrotustyön alihankintana yhdistettynä sataman vartiointipalvelun kanssa. Tarjouspyyntö alusten kiinnityksestä ja irrotuksesta sekä satama-alueen vartioinnista julkaistaan työ- ja elinkeinoministeriön sähköisessä ilmoituskanava Hilmassa. Muut kiinnityspalveluiden vähimmäiskriteerit yksilöidään kulloisenkin hankintamenettelyn käynnistyessä. 

Alusten satamahinaus – liikenteen määrän ja luonteen vuoksi Oulun Satama Oy toimii palvelutarjoajana (ns. internal operator) alusten satamahinauksessa. Oulun Satama Oy:llä on oma satamajäänmurtaja-hinaaja, jota käytetään alusten hinaukseen ja satama-alueen jäänmurtoon. Hinauspalveluita tarjotaan satamassa kaikkina päivinä ja kaikkina tunteina (24/7) kaikille Oulun satamaa käyttäville aluksille. Oulun Satama Oy kilpailuttaa oman satamajäänmurtaja-hinaajan operoinnin & kunnossapidon sekä muun hinaustoiminnan alihankinnan. Operoija/alihankkija huolehtii hinauksen lisäksi satamahinaajan kunnossapidosta. Hinauksen, satamajäänmurron operoinnin ja hinauksen alihankinnan tarjouspyyntö julkaistaan työ- ja elinkeinoministeriön sähköisessä ilmoituskanava Hilmassa. Muut hinauspalveluiden vähimmäiskriteerit yksilöidään kulloisenkin hankintamenettelyn käynnistyessä. 

Alusjätepalvelu – liikenteen määrän ja luonteen vuoksi Oulun Satama Oy toimii palvelutarjoajana (ns. internal operator) alusjätepalveluissa. Alusjätepalvelut tuotetaan Oulun Satama Oy:n jätehuoltosuunnitelman mukaisesti, jonka Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on hyväksynyt 17.5.2017. Jätehuoltosuunnitelmaa päivitetään viranomaismääräysten mukaan. Oulun Satama Oy ostaa palvelun alihankintana ja kilpailuttaa alusjätepalvelun jätehuoltosuunnitelmassa määriteltyjen vaatimusten mukaisesti. Jätehuoltopalveluita tarjotaan satamassa kaikkina päivinä ja kaikkina tunteina (24/7) kaikille Oulun satamaa käyttäville aluksille. Osa linjaliikenteen aluksista on vapautettu jätteiden jättöpakosta viranomaisten antaman eri päätöksen perusteella. Tarjouspyyntö julkaistaan työ- ja elinkeinoministeriön sähköisessä ilmoituskanava Hilmassa. Muut jätehuoltopalveluiden vähimmäiskriteerit yksilöidään kulloisenkin hankintamenettelyn käynnistyessä.

Mikäli olet kiinnostunut satamapalveluasetuksen alaisten alihankintapalveluiden tarjoamisesta Oulun satamassa, ota kirjallisesti yhteyttä liikennepäällikkö Sampo Kanaseen. Päätöksistä voi valittaa siten kuten kansallisessa lainsäädännössä säädetään.