Oulun satama sijaitsee Itämeren pohjoisimmassa osassa Perämerellä, joka on pääasiallisesti murtovettä. Ainutlaatuisen meriympäristön lisäksi Oulun sataman maasto on erityinen, sillä lähes välittömästi sataman portin toiselta puolelta aukeaa Oritkarissa luonnonsuojelualue. Myös itse satama-alueella on runsas eliöstö. Vuosittain sataman alueella pistäytyy harvinaisiksikin luokiteltuja vierailijoita, lähinnä erilaisia lintuja.

Ohjeita ympäristön huomioimiseksi

Oulun sataman sijainti velvoittaa huolehtimaan ympäristöstä tinkimättömästi. Lisäksi toimintaa ohjaavat laatu- ja ympäristösertifikaatit ISO 9001 ja ISO 14001. Niiden mukaisesti satamaan on luotu muun muassa jätehuoltosuunnitelma sekä ohjeet satamassa vieraileville aluksille jätteiden käsittelyä varten. Oulun sataman ympäristöluvan on myöntänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.

Vesimassoiltaan pienehkö Itämeri on haavoittuva. Siksi kaikkien vesillä liikkujien velvollisuus on huolehtia sen hyvinvoinnista. Lataa ja tutustu Itämerellä liikennöivien alusten ympäristöohjeeseen:

Lataa ohje

Lintujen elinympäristön suojelu Oulun sataman alueella

Oulun ranta-alueet ovat pitkään olleet ihmistoiminnan kohteena. Ne ovat toimineet laidunalueina ja myöhemmin teollisuusalueina sekä satamina. Ihmisen ja luonnon yhteisvaikutuksesta on syntynyt avoin rantaympäristö, joka houkuttelee monipuolista lintulajistoa. Avoimet rantakentät tarjoavat linnuille sopivan elinympäristön, jopa luonnontilaa paremmin. Rantakenttien lintulajisto on erittäin arvokasta lajistoa niiden lajien ja yksilömäärien perusteella. Nykyään rantojen ja avomaa-alueiden umpeenkasvu, erityisesti järviruo’on runsastuminen, uhkaa näitä elinympäristöjä.

Suomen luonnonsuojelulainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaan viranomaisten on huomioitava uhanalaiset lajit ja niiden suojelu toiminnassaan. Uhanalaisten lintulajien esiintymien suojelu on haastavaa, sillä linnut elävät alueilla, jotka voivat olla varattuja teolliseen tai vastaavaan käyttöön. Uusien sopivien elinympäristöjen löytäminen on tärkeää menetettyjen alueiden tilalle. Tähän tarkoitukseen on muun muassa käytetty ruoppausmassojen läjitysalueita. Esimerkiksi Oulun satama-alueen ruoppausmassakentät ovat oivia pesimäalueita. Ne otetaan suunnitelmien mukaan satamatoimintojen käyttöön, mutta uusia kenttiä syntyy, kun satama vastaanottaa puhtaita maita kaupungin rakennustyömailta ja niitä läjitetään satamaan rakennettuihin läjitysaltaisiin.

Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen aloitteesta perustettu rantakenttätyöryhmä tutki vuosina 2006–2007 Oulun alueen ja sen ympäristön uhanalaisten lintulajien kannalta merkityksellisimmät ranta-alueet. Työryhmä määritteli pesimäalueille hoito- ja kunnostustoimien sekä muiden toimintatapojen painopisteet. Työryhmän raportissa esitettiin konkreettisia toimenpiteitä, kuten alueiden hoitoa, yhteistyön lisäämistä eri toimijoiden kesken ja toimintatapojen muutoksia. Satama-alueella näitä konkreettisia toimia läjitysaltaiden täytön lisäksi ovat esimerkiksi niitto- ja raivaustyöt rannoilla ja kulkukiellot määrätyille alueille pesimäaikoina.

Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (AVI) ja Oulun kaupungin ympäristötoimen edustajille on myönnetty kulkuluvat alueen linnustotarkkailuun. Satamaturvallisuuden ja linnuston pesinnän suojelemiseksi muita linnustotarkkailulupia ei voida myöntää.