Oulun Satama Oy:n tietosuojakäytäntö

Oulun Satama Oy (myöhemmin ”Oulun Satama”) käsittelee henkilötietoja noudattaen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa.

Tietosuojakäytäntömme voivat muuttua kehittäessämme palveluja tai lainsäädännön muuttuessa. Ajantasaiset tiedot käytännöistämme löydät tältä sivustolta.

Henkilötietojen luottamuksellinen ja tarkoituksenmukainen käsittely on Oulun Satamalle tärkeää.

Oulun Satama sitoutuu suojaamaan asiakkaidensa, yhteistyökumppaniensa ja työntekijöidensä yksityisyyttä. Tässä tietosuojakäytännössä kuvataan, kuinka Oulun Satama rekisterinpitäjänä kerää ja käsittelee keräämiään henkilötietoja sekä kerrotaan rekisteröityjen oikeuksista ja siitä, miten henkilötietoja suojataan.

Tietosuoja koskee kaikkia Oulun Sataman tietojärjestelmiä, verkkopalveluja, –sivustoja ja muita palveluja, joissa kerätään ja käsitellään henkilötietoja.

Oulun Sataman verkkosivuston käyttö edellyttää tämän tietosuojakäytännön hyväksymistä.

Tietoa rekisterinpitäjästä:

Oulun Satama Oy
PL 23 (Poikkimaantie 16)
90015 Oulun kaupunki
www.ouluport.com
y-tunnus:2578908-7

Tietosuojavastaava:

Päivi Vähänikkilä-Kuronen
Oulun Satama Oy
PL 23 (Poikkimaantie 16)
90015 Oulun kaupunki
www.ouluport.com

Mitä henkilötiedot ovat?

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

Oulun Satama kerää ja käsittelee henkilötietoja. Henkilötietojen lisäksi keräämme ja käsittelemme myös ”ei-henkilökohtaisia tietoja”, joilla tarkoitetaan Oulun Sataman palveluiden käytöstä kerättyjä tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä tai tietoja, jotka on anonymisoitu.

Määritelmät

Tässä tietosuojakäytännössä käytettäviin käsitteisiin sovelletaan seuraavia määritelmiä

 • Rekisterinpitäjällä” tarkoitetaan tahoa, joka yksin tai yhdessä toisen kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot
 • Henkilötiedoilla” tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja.
 • Ilmauksilla ”käsitellä” ja ”käsittely” tarkoitetaan kaikkea, mitä henkilötiedoilla tehdään joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.
 • Henkilötietojen käsittelijällä” tarkoitetaan henkilöä tai tahoa, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.
 • Arkaluonteisina tietoina” pidetään henkilötietoja, joista ilmenee henkilön rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys sekä geneettisiä tai biometrisiä tietoja, joista henkilö voidaan yksiselitteisesti tunnistaa, terveyttä koskevia tietoja taikka luonnollisen henkilön seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevia tietoja.
 • Tiedon ”anonymisoinnilla” tarkoitetaan henkilötiedon tunnistettavuuden poistamista niin, ettei yhdistäminen henkilöön ole enää mahdollista.
 • ”Oulun Satama-alueella” tarkoitetaan sekä Oulun Sataman maa- että myös vesialueita.

Mitä tietoja Oulun Satama käsittelee?

Oulun Satama käsittelee seuraavia tietoja:

Suoraan antamasi tiedot:

 • verkkosivuston kautta antamasi tiedot
 • laskutukseen, sopimuksiin, ja muihin liiketoimiin kanssamme liittyvät tiedot
 • työhakemuksen tiedot
 • palautteisiin liittyvät tiedot
 • tietojärjestelmien käyttäjätunnistusta varten kerättävä tieto

Suoraan kerättävät tiedot:

 • nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite
 • sukupuoli, kieli, ammatti tai arvo
 • henkilöstöstä kerätään työsuhteeseen liittyvää tietoa
 • käyttäjätiliin liittyvät tiedot: käyttäjätunnus, kryptattu salasana
 • annetut suostumukset, lähetetyt viestit
 • ilmoitetut henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteet
 • kiinteistö- ja pysäköintipaikkavuokrasopimuksiin liittyvä tieto: tiedot sopimuksesta, maksumenetelmistä,
 • laskutusosoitteista
 • annetut, työhön liittyvät tiedot: yrityksen/työnantajan nimi ja yhteystiedot, muut palvelusuhteeseen liittyvät tiedot
 • muut ennalta annetun, nimenomaisen ja vapaaehtoisen suostumuksen perusteella kerättävät tiedot (mukaan lukien sosiaalisen median julkiset profiilit)
 • muut suostumuksesi perusteella kerättävät tiedot.

Verkkosivustojemme, tietojärjestelmiemme, Port Oulu Smarter. -data-alustan tai muiden palvelujemme käytön yhteydessä kerättävät tiedot:

 • yhteydenottopyyntöjen käsittely ja siihen liittyvä viestintä muista mahdollisista lähteistä (kuten edustamasi yrityksen nettisivut) kerättävät tiedot, jotka voidaan yhdistää henkilötietoosi.
 • työhakemuksen käsittely ja hakemukseen liittyvä tieto
 • verkkosivujemme käytön seuranta ja mittaaminen: selaintieto, käyttöjärjestelmätieto, laitemallitieto, selaus- ja hakutieto, IP-osoitetieto, yhteyden muodostamisaika ja yhteyden kesto -tiedot
 • sijaintitieto (mukaan lukien GPS-koordinaatit tai vastaavat paikannustiedot)
 • Port Oulu Smarter. -data-alustalle kerättävä tieto liittyen Oulun Sataman tuottamiin ja ylläpitämiin digitaalisiin palveluihin (kuten sijainti- ja paikannustiedot, mittaustiedot, valvontatiedot)
 • kamera- ja videokuva Oulun Satama-alueella liikkuvista henkilöistä ja ajoneuvoista
 • ajoneuvon rekisterikilpitiedot (rekisterinumerot) ja/tai ajoneuvokohtaisen RFID-tunnisteen tiedot, videointitiedot ja ajoneuvon haltijan ja/tai työnantajan yhteystiedot. Tiedot saadaan luvitettavalta henkilöltä / yritykseltä sataman internetsivustolla täytettävällä www-lomakkeella, sähköpostitse, puhelimitse ja muissa tilanteissa (esim. sataman turvakoulutus), joissa henkilö / yritys luovuttaa tietojaan. Kulkuluvan saamisen edellytyksenä on, että luvitettava luovuttaa tarvittavat tiedot Oulun Sataman kulloinkin ylläpitämään –järjestelmään vietäväksi, ja
 • evästeet.

Voimme myös kerätä tietoja viranomaisten ylläpitämistä julkisista rekistereistä

Maksujen käsittelyssä käytämme kolmatta osapuolta, jonka sivustoon sovelletaan kyseisen palveluntarjoajan ehtoja.

Emme kerää alaikäisten lasten henkilötietoja tai muutakaan Arkaluonteista tietoa, paitsi jos kyseessä on Oulun Satamassa tai sataman turvatoimialueella toimivassa yrityksessä työskentelevä tai työharjoittelussa oleva alaikäinen henkilö, jolloin hänestä rekisteröidään lainsäädännön vaatimat tiedot.

Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittely perustuu lakiin, sopimukseen, henkilön suostumukseen ja Oulun Sataman oikeutettuun etuun.

Oulun Sataman henkilötietojen käsittely perustuu yhteen tai useampaan seuraavista laillisista perusteista:

 • Olemme saaneet ennalta (kirjallisesti, suullisesti tai verkossa) suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn.
 • Käsittely on tarpeen Oulun Sataman kanssa tehdyn sopimuksen yhteydessä (sopimukseen perustuva tarve).
 • Käsittely on oikeutetun etumme mukaista liiketoimintamme johtamiseen, hoitamiseen tai edistämiseen liittyvistä syistä (oikeutetut edut).
 • Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi: EU-asetus alusten ja satamarakenteiden turvatoimien parantamisesta (EY N:o 725/2004), EU-direktiivi satamien turvallisuuden parantamisesta (2005/65/EY) ja laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja niiden valvonnasta (11.6.2004/485) edellyttävät, että satamanpitäjällä on tiedossaan mitkä ajoneuvot/ ketkä henkilöt liikkuvat valvotuilla turvatoimialueella.
 • Muu lakiin perustuva peruste.

Sinulla on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamasi suostumus (kts. Yhteystiedot, peruuttamis- ja poistopyynnöt).

Oulun Satama ei käsittele Arkaluonteista tietoa.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen kerääminen liittyy Oulun Sataman verkkopalvelujen, laskutuksen ja tietojärjestelmien käyttöön.

Käytämme keräämiämme tietojasi mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • palvelujen tarjoaminen, markkinointiviestintä
 • tiedottaminen postitse, puhelimitse tai tietoverkon välityksellä
 • sähköinen viestintä: sähköposti ja uutiskirje
 • kävijöiden kokonaismäärät verkkosivustoillamme
 • tietyt palveluitamme koskevat mittaukset
 • laittoman toiminnan havaitseminen, tutkiminen ja ehkäiseminen; voimme toimittaa tietojasi lainvalvontaviranomaisille pyynnöstä, laillisen perusteen nojalla. Voimme luovuttaa henkilötietojasi muille tahoille toimivaltaisen tuomioistuimen määräyksestä.
 • sijainti- ja mittaustietoja käytetään satama-alueen logistiikan reaaliaikaiseen seurantaan, digitaalisten palveluiden kehittämiseen ja aluesuunnitteluun
 • kameravalvonnan tarkoitus on satama-alueen turvallisuus ja tallentava kameravalvonta on osa Oulun sataman turvajärjestelmiä.
 • kulunvalvonnalla hallinnoidaan ajoneuvojen kulkulupia Oulun Sataman hallinnoimille turvatoimialueille. Kulunvalvonnan tarkoituksena on hallinnoida ja ylläpitää Oulun Sataman omalle henkilökunnalle ja sidosryhmille myönnettäviä, rekisterikilven tunnistamiseen perustuvia kulkuoikeuksia Oulun Sataman vartioimille satama- ja ISPS-alueille. Ohjelmistolla ylläpidetään ja hallinnoidaan myös ajoneuvojen ja henkilöiden kulkuoikeuksiin liittyviä tunnisteita.

Palvelujen kehittäminen ja anonymisoitu raportointi

Voimme käsitellä henkilötietojasi parantaaksemme nykyisiä ja kehittääksemme uusia palveluja.

Käytämme anonymisoituja tietoja raportointitarkoituksiin. Anonymisoituja tietoja ei voi käyttää henkilöiden tunnistamiseen ja on siten luonteeltaan ei-henkilökohtaiseksi tiedoksi luokiteltavissa. Anonymisoituja tietoja voimme luovuttaa myös eteenpäin yhteistyökumppaneillemme.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kun on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi, ottaen huomioon lainsäädännön asettamat rajoitukset.

Soveltuvan lainsäädännön velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pidempään.

Videotallenteita säilytetään ainoastaan tarvittavan ajan tallennushetkestä lukien, jonka jälkeen tallenteet poistetaan. Soveltuvan lainsäädännön velvoitteista johtuen tai yksittäistapauksissa tallenteita voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pidempään, esimerkiksi viranomaisten pyynnöstä tai rikosten selvittämiseksi.

Henkilötietojen luovuttaminen

 • Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. Ei-henkilökohtaisia tietoja tai anonymisoituja tietoja voimme luovuttaa myös kolmansille osapuolille.
 • Voimme luovuttaa henkilötietojasi henkilötietojen käsittelijöille ja valtuutetuille ulkopuolisille toimittajille, jotka käsittelevät tietoja puolestamme sovellettavan lain mukaisesti. Heidän tietojen käsittelynsä on sopimuksin rajattua.
 • Henkilötietoja voidaan luovuttaa yrityksille, jotka puolestamme toteuttavat esim. asiakastyytyväisyystutkimuksia ja analysoivat tuloksia sovellettavan lain mukaisesti.
 • Emme pääsääntöisesti siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle. Jos henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallilausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.
 • Voimme luovuttaa tietoja, jos se on välttämätöntä lakiin perustuvien pyyntöjen vuoksi, rikosten tai petosten paljastamiseksi tai torjumiseksi, fuusioiden tai yritysostojen yhteydessä tai etujemme suojaamiseksi.

Henkilötietojen suojaamistoimet – tietoturva

Noudatamme henkilötietojen suojaamisessa lain edellyttämää huolellisuusvelvoitetta ja henkilötietoja sisältävät järjestelmät ovat asianmukaisesti suojatut. Rekisterinpitäjänä varmistamme tiedon luottamuksellisuuden, eheyden, saatavuuden ja vikasietoisuuden teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden ja menettelyjen avulla.

Tietosuojaan kuuluu olennaisena osana pääsynhallinnan varmistaminen ja tietojen käsittelijän oikeuksien ja velvollisuuksien noudattaminen henkilötietoja käsiteltäessä. Ainoastaan valtuutetut henkilöt käsittelevät henkilötietoja. Näihin suojauksiin kuuluu muun muassa palomuurit, pääsynhallinta ja kulunvalvonta, sekä henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Manuaalisesti tallennettavia ja käsiteltäviä tulostettuja tietoja, jotka voivat sisältää henkilötietojasi, säilytetään lukituissa tiloissa. Vain erikseen valtuutetuilla työntekijöillämme tai valtuutetuilla kolmansilla osapuolilla on pääsy tällaisiin tiloihin tai oikeus käsitellä tällaisia tietoja.

Evästeiden käyttö

Käytämme sivustollamme evästeitä (cookies) tai vastaavia tekniikoita. Keräämme käyttäjistä evästeisiin perustuvaa tietoa verkkosivuston analytiikkaa varten. Nämä evästeisiin perustuvat tiedot voivat olla mm. sivustolla tehtyjä toimintoja, sivuvierailuja tai tietoa käyttäjän käyttämistä laitteista. Evästeet ovat käyttäjäkohtaisia, mutta käyttäjää ei voida tunnistaa näiden perusteella. Käyttäjä voi itse vaikuttaa evästeiden käyttöön oman selaimen asetuksien kautta sekä tyhjentää selaimen evästetiedot.

Evästeiden käytön tavoitteena on kehittää verkkosivustoamme käyttäjäystävällisemmiksi ja tarjota jatkossa uusia palveluja. Käyttämiämme palveluita ovat mm. Googlen palvelut sekä sosiaalisen median palvelut (esim. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn). Lue lisää evästekäytännöistämme.

Oikeutesi – toimet, joita voit tehdä henkilötietojen käsittelyyn liittyen

Sinulla on oikeus

 • oikeus saada tieto ja tarkastaa itseäsi koskevat tiedot
 • vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisua tai poistoa
 • oikeus tietojen siirtämiseen
 • saada henkilötietojen käsittelyä rajoitettua
 • oikeus peruuttaa suostumuksesi
 • markkinointikieltoon
 • pyytää henkilötietojesi poistoa ja
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille.

Kolmansien osapuolten verkkosivustot

Tietyt verkkosivustomme toiminnot ovat kolmansien osapuolten tarjoamia ja niihin sovelletaan kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöjä.

Verkkosivustoillamme ja palveluissamme on toimintoja, jotka mahdollistavat sisällön jakamisen sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookin ”Jaa”-painike. Tällaiset toiminnot ovat suoraan ulkopuolisten palveluntarjoajien (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin) tarjoamia.

Toimintamalli rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi

 1. Ohjeen tarkoitus

Tämän ohjeen tarkoituksena on määritellä ne pääperiaatteet, joiden mukaisesti Oulun Satamassa toimitaan henkilötietojen tarkastuspyyntöjen ja poistamisen osalta.

Ohje sitoo Oulun Sataman kaikkia työntekijöitä ja luottamushenkilöitä.

Henkilötietojen tarkastuspyyntöjä ja poistamista koskevalla ohjeella pyritään varmistamaan, että Oulun Satamassa noudatetaan asian osalta voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä parhaita käytäntöjä.

 1. Lainsäädäntö ja ohjeistukset

Oulun Satama noudattaa soveltuvaa lainsäädäntöä sekä sisäisiä ohjeistuksia rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisessa. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista sääntelevät muun muassa seuraavat säädökset, jotka on huomioitu ohjeistusta laadittaessa:

 • Tietosuojalaki 5.12.2018/1050
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 eli yleinen tietosuoja-asetus

Lisäksi rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat seuraavat sisäiset politiikat ja ohjeistukset:

 • Oulun Sataman tietoturvaohjeistus

Oulun Satama tekee tarvittavia muutoksia ohjeistukseen ja prosesseihin, mikäli asiaa koskevassa sääntelyssä tapahtuu muutoksia.

 1. Ohjeistus henkilötietojen tarkastuspyyntöihin ja poistamiseen

Tietojen tarkastuspyynnöt, yhteystiedot, peruuttamis- ja poistopyynnöt

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat, henkilörekisteriin talletetut tiedot. Yleisissä tietosuoja-asioissa, henkilötietoihisi liittyvissä asioissa ja uutiskirjeiden, tapahtumakutsujen ja markkinointiviestinnän peruuttamista koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme:

Puh. +358 44 703 2753
Sähköposti: portoffice@nullouluport.com

Pyynnön perusteella tietosuojavastaava arvioi pyynnön tekijän oikeuden tietojen tarkastamiseen. Mikäli pyyntö on oikeutettu, tietosuojavastaava vastaa tietojen keräämisestä ja luovuttamisesta rekisteröidylle. Tietosuojavastaava vastaa tehtyjen tarkastuspyyntöjen dokumentoinnista.

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tietojen korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Jos kyseessä on selvä ja yksinkertainen virhe (esim. puhelinnumero, sähköpostiosoite), eikä oikaistun tiedon paikkansapitävyydestä jää järkevää epäilystä, Oulun Satama oikaisee virheellisen tiedon ja kirjaa mitä tietoa on korjattu ja missä rekisterissä olevia tietoja vaatimus koskee. Tieto korjauksesta, sen pyytäjästä ja korjauksen tekijästä säilytetään. Epäselvissä tilanteissa pyynnön vastaanottaja voi kääntyä tietosuojavastaavan puoleen.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä ei ole noudatettu sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Henkilötietojen poistaminen

Oikeus saada tiedot poistetuksi

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin lainsäädännössä asetetuista perusteista täyttyy. Henkilötietojen poistamista koskevat pyynnöt pyydetään toimittamaan kirjallisesti Oulun Sataman tietosuojavastaavalle.

Henkilötietojen poistamisesta seuraavat toimenpiteet arvioidaan tietosuojavastaavan toimesta tapauskohtaisesti. Tietosuojavastaava varmistaa, että näiltä osin menetellään lainmukaisesti.

Tarpeettomien tietojen poistaminen

Oulun Satama toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat ja virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä. Henkilötietoja säilytetään muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. Tietojen poistamisen tarpeellisuutta arvioidaan erikseen kunkin tiedon kohdalla.

Oulun Sataman henkilöstö vastaa yhdessä tietosuojavastaavan kanssa tietojen asianmukaisesta poistamisesta.

Henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista edellyttäen, että jokin lainsäädännössä asetetuista perusteista täyttyy. Henkilötietojen käsittelyn rajoittamista koskevat pyynnöt pyydetään toimittamaan kirjallisesti Oulun Sataman tietosuojavastaavalle.

Henkilötietojen rajoittamisesta seuraavat toimenpiteet arvioidaan tietosuojavastaavan toimesta tapauskohtaisesti. Tietosuojavastaava varmistaa, että näiltä osin menetellään lainmukaisesti.

Ilmoitus toteutetuista henkilötietojen oikaisuista, poistoista ja käsittelyn rajoituksista

Rekisterinpitäjä ilmoittaa tehdyistä henkilötietojen oikaisuista, poistoista tai käsittelyn rajoituksista jokaiselle vastaanottajalle, jolle henkilötietoja on luovutettu, paitsi jos tämä osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta vaivaa.

Oikeus tietojen siirtämiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että lainsäädännössä asetetut perusteet täyttyvät. Kun rekisteröity käyttää oikeuttaan siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, hänellä on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista. Henkilötietojen siirtämistä koskevat pyynnöt pyydetään toimittamaan kirjallisesti tietosuojavastaavalle.

Henkilötietojen siirtämisestä seuraavat toimenpiteet arvioidaan tietosuojavastaavan toimesta tapauskohtaisesti. Tietosuojavastaava varmistaa, että näiltä osin menetellään lainmukaisesti.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja mm. suoramarkkinointia ja markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

 1. Toimeenpano ja velvoitteiden noudattaminen

Kaikkien työntekijöiden velvollisuutena on noudattaa Oulun Sataman sisäisesti sopimia sääntöjä. Jotta tämä toteutuisi, esihenkilöt vastaavat sisäisten sääntöjen toimeenpanosta.

Toimeenpanon toteutus sisältää kaikki toimet, jotka ovat tarpeellisia sekä sisäisten sääntöjen viestinnän että käytännön toteutuksen kannalta. Sisäisten sääntöjen toimeenpano toteutetaan ensisijaisesti asianmukaisella viestinnällä ja koulutuksilla, mutta toimet voivat vaihdella riippuen mahdollisista vaikutuksista teknisiin ratkaisuihin.

Oulun Sataman solmimissa sopimuksissa pyritään mahdollisuuksien mukaan varmistamaan, että myös yhteistyökumppanit ja muut Oulun Sataman puolesta toimivat sitoutuvat Oulun Sataman sisäisiin sääntöihin.

 1. Ohjeistuksen päivittäminen

Ohjeistuksen ajantasaisuus arvioidaan vuosittain. Arvioinnin perusteella sisältöä päivitetään tarpeen mukaan.

Mikäli asiaa koskevassa sääntelyssä tai Oulun Sataman toiminnassa tapahtuu muutoksia, ohjeistuksen sisältöä on mahdollista päivittää aina, kun se on tarpeellista. Asian arviointi ja sisällön päivitys on tietosuojavastaavan vastuulla.

Evästeiden käyttö

Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa kävijän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun kävijän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeet eivät vahingoita kävijän laitetta tai tiedostoja. Eväste voidaan tallentaa kävijän laitteelle pysyvästi tai se voidaan poistaa palvelun käytön jälkeen.

Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja:

 • kävijän IP-osoite
 • kellonaika
 • selaintyyppi
 • käyttöjärjestelmä
 • näytön resoluutio
 • mitä kautta kävijä on tullut sivustolle (hakukone, suora linkki jne.)
 • aiemmat käynnit sivustolla
 • käytetyt sivut

Sivuston omat evästeet

Sivuston omiin evästeisiin voidaan tallentaa sivuston käyttöön tarkoitettuja kävijäkohtaisia tietoja ja asetuksia, kuten esimerkiksi käyttäjänimi, palvelun sisäänkirjautumistiedot, kieli- tai aluevalinta. Tietoja käytetään sivuston toimintojen toteuttamiseen, mukauttamiseen ja käyttäjän tekemien valintojen muistamiseen. Nämä evästeet saattavat olla sivuston toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Evästeisiin ei tallenneta tietoa, jota käytettäisiin markkinointiin tai kävijöiden seurantaan muissa palveluissa tai muilla sivustoilla.

Kolmannen osapuolen evästeet

Keräämme kolmansien osapuolien tarjoamien palvelujen avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Tavoitteenamme on kehittää sivustomme laatua ja sisältöjä käyttäjälähtöisesti. Kävijäseurannan ja analytiikan toteuttamiseksi palvelut voivat tallentaa omia evästeitään, sekä hyödyntää ja yhdistää tietoja, joita palvelu on kerännyt samasta kävijästä eri sivustoilla.

Varmistamme että EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella käyttämämme pilvi- tai muut verkkopalvelut toimivat voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti.

Lisätietoja kunkin palveluntarjoajan toiminnasta, kerättävistä tiedoista, evästeiden käytöstä ja tietosuojakäytännöistä voit lukea kyseisen palveluntarjoajan omalta sivustolta.

Sivustolla käytettävät palvelut

Käytämme sivustolla myös ulkopuolisia palveluita esimerkiksi markkinoinnin seuraamiseen ja palvellaksemme asiakkaitamme entistäkin paremmin ja kehittääksemme digitaalisia palveluitamme. Suosittelemme, että tutustutte lisäksi palveluiden omiin tietosuojakäytäntöihin.

Evästeiden hallinta

Voit poistaa olemassa olevat evästeet, sekä estää evästeiden käytön selaimen asetuksista Evästeiden poistaminen käytöstä voi kuitenkin olla esteenä sivuston asianmukaiselle toimimiselle.