Oulun Satama Oy:n tietosuojakäytäntö

Oulun Satama Oy (myöhemmin Oulun Satama) käsittelee henkilötietoja noudattaen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa.

Tietosuojakäytäntömme voivat muuttua kehittäessämme palveluja tai lainsäädännön muuttuessa. Ajantasaiset tiedot käytännöistämme löydät tältä sivustolta.

Oulun Satama sitoutuu suojaamaan asiakkaidensa, yhteistyökumppaniensa ja työntekijöidensä yksityisyyttä. Tässä tietosuojakäytännössä kuvataan, kuinka Oulun Satama rekisterin pitäjänä kerää ja käsittelee keräämiään henkilötietoja.

Tietosuoja koskee kaikkia Oulun Sataman tietojärjestelmiä, verkkopalveluja, –sivustoja ja muita palveluja, joissa kerätään ja käsitellään henkilötietoja.

Oulun Sataman verkkosivuston käyttö edellyttää tämän tietosuojaselosteen hyväksymistä.

Mitä henkilötiedot ovat?

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

Mitä tietoja Oulun Satama kerää?

Oulun Satama kerää tai saattaa kerätä seuraavia tietoja:

 • suoraan antamasi tiedot
 • verkkosivuston kautta antamasi tiedot
 • laskutukseen, sopimuksiin, ja muihin liiketoimiin kanssamme liittyvät tiedot
 • työhakemuksen tiedot
 • palautteisiin liittyvät tiedot
 • tietojärjestelmien käyttäjätunnistusta varten kerättävä tieto

Suoraan kerättävät tiedot:

 • nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite
 • sukupuoli, kieli, ammatti tai arvo
 • henkilöstöstä kerätään työsuhteeseen liittyvää tietoa
 • käyttäjätiliin liittyvät tiedot: käyttäjätunnus, kryptattu salasana
 • annetut suostumukset, lähetetyt viestit
 • ilmoitetut henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteet
 • kiinteistö- ja pysäköinti-paikkavuokrasopimuksiin liittyvä tieto: tiedot sopimuksesta, maksumenetelmistä,
 • laskutusosoitteista
 • annetut, työhön liittyvät tiedot: yrityksen/työnantajan nimi ja yhteystiedot, muut palvelusuhteeseen liittyvät tiedot
 • muut ennalta annetun, nimenomaisen ja vapaaehtoisen suostumuksen perusteella kerättävät tiedot (mukaan lukien sosiaalisen median julkiset profiilit)
 • muut suostumuksesi perusteella kerättävät tiedot.

Verkkosivustojemme, tietojärjestelmiemme tai muiden palvelujemme käytön yhteydessä kerättävät tiedot:

 • yhteydenottopyyntöjen käsittely ja siihen liittyvä viestintä muista mahdollisista lähteistä (kuten edustamasi yrityksen nettisivut) kerättävät tiedot, jotka voidaan yhdistää henkilötietoosi.
 • työhakemuksen käsittely ja hakemukseen liittyvä tieto
 • verkkosivujemme käytön seuranta ja mittaaminen: selaintieto, käyttöjärjestelmä, laitemalli, selaus- ja hakutieto, IP-osoite, yhteyden muodostamisaika ja yhteyden kesto
 • sijaintitieto (mukaan lukien Wi-Fi-yhteyspisteen tiedot, GPS-koordinaatit tai vastaavat paikannustiedot)
 • evästeet
 • voimme kerätä tietoja viranomaisten ylläpitämistä julkisista rekistereistä.

Maksujen käsittelyssä käytämme kolmatta osapuolta, jonka sivustoon sovelletaan kyseisen palveluntarjoajan ehtoja.

Emme kerää alaikäisten lasten henkilötietoja, paitsi jos kyseessä on Oulun Satamassa tai sataman turvatoimialueella toimivassa yrityksessä työskentelevä tai työharjoittelussa oleva alaikäinen henkilö, jolloin hänestä rekisteröidään lainsäädännön vaatimat tiedot.

Käsittelyn perusteet

Henkilötietojen luottamuksellinen ja tarkoituksenmukainen käsittely on Oulun Satamalle tärkeää.

Henkilötietojen käsittely perustuu lakiin, sopimukseen, henkilön suostumukseen ja Oulun Sataman oikeutettuun etuun.

Oulun Sataman henkilötietojen kerääminen perustuu yhteen tai useampaan seuraavista laillisista perusteista:

 • Olemme saaneet ennalta (kirjallisesti, suullisesti tai verkossa) suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn.
 • Käsittely on tarpeen Oulun Sataman kanssa tehdyn sopimuksen yhteydessä (sopimukseen perustuva tarve).
 • Käsittely on oikeutetun etumme mukaista liiketoimintamme johtamiseen, hoitamiseen tai edistämiseen liittyvistä syistä (oikeutetut edut).
 • EU-asetus alusten ja satamarakenteiden turvatoimien parantamisesta (EY N:o 725/2004), EU-direktiivi satamien turvallisuuden parantamisesta (2005/65/EY) ja laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja niiden valvonnasta (11.6.2004/485).
 • Muu lakiin perustuva peruste.

Sinulla on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamasi suostumus (kts. Yhteystiedot, peruuttamis- ja poistopyynnöt).

Oulun Satama ei kerää asiakkailtaan/yhteistyökumppaneiltaan arkaluonteista tietoa.

Henkilötietojen käyttö

Henkilötietojen kerääminen liittyy Oulun Sataman verkkopalvelujen, laskutuksen ja tietojärjestelmien käyttöön.

Käytämme keräämiämme tietojasi mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • palvelujen tarjoaminen, markkinointiviestintä
 • tiedottaminen postitse tai puhelimitse, ml. tekstiviestit
 • sähköinen viestintä: sähköposti ja uutiskirje
 • kävijöiden kokonaismäärät verkkosivustoillamme
 • tietyt palveluitamme koskevat mittaukset
 • laittoman toiminnan havaitseminen, tutkiminen ja ehkäiseminen; voimme toimittaa tietojasi lainvalvontaviranomaisille pyynnöstä, laillisen perusteen nojalla. Voimme luovuttaa henkilötietojasi muille tahoille toimivaltaisen tuomioistuimen määräyksestä.

Palvelujen kehittäminen ja anonymisoitu raportointi

Voimme käsitellä henkilötietojasi parantaaksemme nykyisiä ja kehittääksemme uusia palveluja.

Käytämme anonymisoituja tietoja raportointitarkoituksiin. Anonymisoituja tietoja ei voi käyttää henkilöiden tunnistamiseen.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja vähintään asiakassuhteen keston ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta. Rekisterinpitäjänä noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tiedon säilyttämisestä ja niiden poistosta.

Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina päivittämällä vanhentuneita tietoja sekä poistamalla tarpeettomia tietoja.

Henkilötietojen luovuttaminen muille

 • Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille.
 • Emme myy henkilötietoja kolmansille osapuolille.
 • Voimme luovuttaa henkilötietojasi henkilötietojen käsittelijöille ja valtuutetuille ulkopuolisille toimittajille, jotka käsittelevät tietoja puolestamme sovellettavan lain mukaisesti. Heidän tietojen käsittelynsä on sopimuksin rajattua.
 • Henkilötietoja voidaan luovuttaa yrityksille, jotka puolestamme toteuttavat esim. asiakastyytyväisyystutkimuksia ja analysoivat tuloksia sovellettavan lain mukaisesti.
 • Käsittelemme henkilötietoja pääsääntöisesti Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen sisällä.
 • Voimme käyttää mm. sähköpostitiedottamiseen ja sähköpostilistan hallintaan EU/ETA-alueen ulkopuolista palvelua, joka on sitoutunut noudattamaan Yhdysvaltojen kauppaministeriön ja Euroopan Unionin komission hyväksymiä yksityisyyden suojaa koskevia Safe Harbor -periaatteita, joilla tietosuojan riittävä taso voidaan taata.
 • Voimme luovuttaa tietoja, jos se on välttämätöntä lakiin perustuvien pyyntöjen vuoksi, petosten torjumiseksi, fuusioiden tai yritysostojen yhteydessä tai etujemme suojaamiseksi.

Käyttäjistä ei tallenneta arkaluonteisia tietoja.

Henkilötietojen suojaamistoimet – tietoturva

Noudatamme henkilötietojen suojaamisessa lain edellyttämää huolellisuusvelvoitetta ja henkilötietoja sisältävät järjestelmät ovat asianmukaisesti suojatut. Rekisterinpitäjänä varmistamme tiedon luottamuksellisuuden, eheyden, saatavuuden ja vikasietoisuuden teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden ja menettelyjen avulla.

Tietosuojaan kuuluu olennaisena osana pääsynhallinnan varmistaminen ja tietojen käsittelijän oikeuksien ja velvollisuuksien noudattaminen henkilötietoja käsiteltäessä. Ainoastaan valtuutetut henkilöt käsittelevät henkilötietoja.

Manuaalisesti tallennettavia ja käsiteltäviä tulostettuja tietoja, jotka voivat sisältää henkilötietojasi, säilytetään lukituissa tiloissa. Vain erikseen valtuutetuilla työntekijöillämme tai valtuutetuilla kolmansilla osapuolilla on pääsy tällaisiin tiloihin tai oikeus käsitellä tällaisia tietoja.

Evästeiden käyttö

Käytämme sivustollamme evästeitä (cookies) tai vastaavia tekniikoita. Keräämme käyttäjistä evästeisiin perustuvaa tietoa verkkosivuston analytiikkaa varten. Nämä evästeisiin perustuvat tiedot voivat olla mm. sivustolla tehtyjä toimintoja, sivuvierailuja tai tietoa käyttäjän käyttämistä laitteista. Evästeet ovat käyttäjäkohtaisia, mutta käyttäjää ei voida tunnistaa näiden perusteella. Käyttäjä voi itse vaikuttaa evästeiden käyttöön oman selaimen asetuksien kautta sekä tyhjentää selaimen evästetiedot.

Evästeiden käytön tavoitteena on kehittää verkkosivustoamme käyttäjäystävällisemmiksi ja tarjota jatkossa uusia palveluja. Käyttämiämme palveluita ovat mm. Googlen palvelut (Google Analytics) sekä sosiaalisen median palvelut (esim. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn). Lue lisää evästekäytännöistämme.

Oikeutesi asiakkaana – toimet, joita voit tehdä henkilötietojen käsittelyyn liittyen

Sinulla on oikeus

 • tarkastaa itseäsi koskevat tiedot
 • vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisua tai poistoa
 • saada henkilötietojen käsittelyä rajoitettua
 • markkinointikieltoon
 • pyytää henkilötietojesi poistoa (kts. Yhteystiedot, peruuttamis- ja poistopyynnöt)

Kolmansien osapuolten verkkosivustot

Tietyt verkkosivustomme toiminnot ovat kolmansien osapuolten tarjoamia ja niihin sovelletaan kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöjä.

Verkkosivustoillamme ja palveluissamme on toimintoja, jotka mahdollistavat sisällön jakamisen sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookin ”Jaa”-painike. Tällaiset toiminnot ovat suoraan ulkopuolisten palveluntarjoajien (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin) tarjoamia.

Määritelmät

Tässä tietosuojakäytännössä käytettäviin käsitteisiin sovelletaan seuraavia määritelmiä

 • ”Rekisterinpitäjällä” tarkoitetaan tahoa, jolla on oikeus määrätä henkilörekisteirn käytöstä. Monilla lainkäyttöalueilla rekisterinpitäjällä on ensisijainen vastuu sovellettavien tietosuojalakien noudattamisesta.
 • ”Henkilötiedoilla” tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai hänen ominaisuuksiaan kuvaavia tietoja.
 • Ilmauksilla ”käsitellä” ja ”käsittely” tarkoitetaan kaikkea, mitä henkilötiedoilla tehdään joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.
 • ”Henkilötietojen käsittelijällä” tarkoitetaan henkilöä tai tahoa, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun (muut kuin Rekisterinpitäjän työntekijät).
 • ”Arkaluonteisina tietoina” pidetään henkilötietoja, joista ilmenee henkilön rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys sekä geneettisiä tai biometrisiä tietoja, joista henkilö voidaan yksiselitteisesti tunnistaa, terveyttä koskevia tietoja taikka luonnollisen henkilön seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevia tietoja.
 • Tiedon ”anonymisoinnilla” tarkoitetaan henkilötiedon tunnistettavuuden poistamista niin, ettei yhdistäminen henkilöön ole enää mahdollista.

Muut lisätiedot

 • Henkilötietoja sisältävistä järjestelmistä on laadittu tietosuojaselosteet. Niitä toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä.

25.4.2018 – oikeus muutoksiin pidätetään

Toimintamalli rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi

1. Ohjeen tarkoitus

Tämän ohjeen tarkoituksena on määritellä ne pääperiaatteet, joiden mukaisesti Oulun Satama Oy:ssä toimitaan henkilötietojen tarkastuspyyntöjen ja poistamisen osalta.

Ohje sitoo Oulun Satama Oy:n kaikkia työntekijöitä ja luottamushenkilöitä.

Henkilötietojen tarkastuspyyntöjä ja poistamista koskevalla ohjeella pyritään varmistamaan, että Oulun Satama Oy:ssä noudatetaan asian osalta voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä parhaita käytäntöjä.

2. Lainsäädäntö ja ohjeistukset

Oulun Satama Oy noudattaa soveltuvaa lainsäädäntöä sekä sisäisiä ohjeistuksia rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisessa. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista sääntelevät muun muassa seuraavat säädökset, jotka on huomioitu ohjeistusta laadittaessa:

 • Henkilötietolaki (523/1999) [KORVATAAN 25.5.2018 TIETOSUOJALAILLA]
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 eli yleinen tietosuoja-asetus

Lisäksi rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat seuraavat sisäiset politiikat ja ohjeistukset:

 • Oulun Satama Oy:n tietoturvaohjeistus

Oulun Satama Oy tekee tarvittavia muutoksia ohjeistukseen ja prosesseihin, mikäli asiaa koskevassa sääntelyssä tapahtuu muutoksia.

3. Ohjeistus henkilötietojen tarkastuspyyntöihin ja poistamiseen

Tietojen tarkastuspyynnöt, yhteystiedot, peruuttamis- ja poistopyynnöt

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat, henkilörekisteriin talletetut tiedot. Yleisissä tietosuoja-asioissa, henkilötietoihisi liittyvissä asioissa ja uutiskirjeiden, tapahtumakutsujen ja markkinointiviestinnän peruuttamista koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme:

Puh. +358 44 703 2753
Sähköposti: portoffice@nullouluport.com

Pyynnön perusteella tietosuojavastaava arvioi pyynnön tekijän oikeuden tietojen tarkastamiseen. Mikäli pyyntö on oikeutettu, tietosuojavastaava vastaa tietojen keräämisestä ja luovuttamisesta rekisteröidylle. Tietosuojavastaava vastaa tehtyjen tarkastuspyyntöjen dokumentoinnista.

Tietojen korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Jos kyseessä on selvä ja yksinkertainen virhe (esim. puhelinnumero, sähköpostiosoite), eikä oikaistun tiedon paikkansapitävyydestä jää järkevää epäilystä, Oulun Satama Oy oikaisee virheellisen tiedon ja kirjaa mitä tietoa on korjattu ja missä rekisterissä olevia tietoja vaatimus koskee. Tieto korjauksesta, sen pyytäjästä ja korjauksen tekijästä säilytetään. Epäselvissä tilanteissa pyynnön vastaanottaja voi kääntyä tietosuojavastaavan puoleen.

Henkilötietojen poistaminen

 

Oikeus saada tiedot poistetuksi

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin lainsäädännössä asetetuista perusteista täyttyy. Henkilötietojen poistamista koskevat pyynnöt pyydetään toimittamaan kirjallisesti Oulun Satama Oy:n tietosuojavastaavalle.

Henkilötietojen poistamisesta seuraavat toimenpiteet arvioidaan tietosuojavastaavan toimesta tapauskohtaisesti. Tietosuojavastaava varmistaa, että näiltä osin menetellään lainmukaisesti.

Tarpeettomien tietojen poistaminen

Oulun Satama Oy toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat ja virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä. Henkilötietoja säilytetään muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. Tietojen poistamisen tarpeellisuutta arvioidaan erikseen kunkin tiedon kohdalla.

Oulun Satama Oy:n henkilöstö vastaa yhdessä tietosuojavastaavan kanssa tietojen asianmukaisesta poistamisesta.

Henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista edellyttäen, että jokin lainsäädännössä asetetuista perusteista täyttyy. Henkilötietojen käsittelyn rajoittamista koskevat pyynnöt pyydetään toimittamaan kirjallisesti Oulun Satama Oy:n tietosuojavastaavalle.

Henkilötietojen rajoittamisesta seuraavat toimenpiteet arvioidaan tietosuojavastaavan toimesta tapauskohtaisesti. Tietosuojavastaava varmistaa, että näiltä osin menetellään lainmukaisesti.

Ilmoitus toteutetuista henkilötietojen oikaisuista, poistoista ja käsittelyn rajoituksista

Rekisterinpitäjä ilmoittaa tehdyistä henkilötietojen oikaisuista, poistoista tai käsittelyn rajoituksista jokaiselle vastaanottajalle, jolle henkilötietoja on luovutettu, paitsi jos tämä osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta vaivaa.

Oikeus tietojen siirtämiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että lainsäädännössä asetetut perusteet täyttyvät. Kun rekisteröity käyttää oikeuttaan siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, hänellä on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista. Henkilötietojen siirtämistä koskevat pyynnöt pyydetään toimittamaan kirjallisesti tietosuojavastaavalle.

Henkilötietojen siirtämisestä seuraavat toimenpiteet arvioidaan tietosuojavastaavan toimesta tapauskohtaisesti. Tietosuojavastaava varmistaa, että näiltä osin menetellään lainmukaisesti.

4. Toimeenpano ja velvoitteiden noudattaminen

Kaikkien työntekijöiden velvollisuutena on noudattaa Oulun Satama Oy:n sisäisesti sopimia sääntöjä. Jotta tämä toteutuisi, esihenkilöt vastaavat sisäisten sääntöjen toimeenpanosta.

Toimeenpanon toteutus sisältää kaikki toimet, jotka ovat tarpeellisia sekä sisäisten sääntöjen viestinnän että käytännön toteutuksen kannalta. Sisäisten sääntöjen toimeenpano toteutetaan ensisijaisesti asianmukaisella viestinnällä ja koulutuksilla, mutta toimet voivat vaihdella riippuen mahdollisista vaikutuksista teknisiin ratkaisuihin.

Oulun Satama Oy:n solmimissa sopimuksissa pyritään mahdollisuuksien mukaan varmistamaan, että myös yhteistyökumppanit ja muut Oulun Satama Oy:n puolesta toimivat sitoutuvat Oulun Satama Oy:n sisäisiin sääntöihin.

5. Ohjeistuksen päivittäminen

Ohjeistuksen ajantasaisuus arvioidaan vuosittain. Arvioinnin perusteella sisältöä päivitetään tarpeen mukaan.

Mikäli asiaa koskevassa sääntelyssä tai Oulun Satama Oy:n toiminnassa tapahtuu muutoksia, ohjeistuksen sisältöä on mahdollista päivittää aina, kun se on tarpeellista. Asian arviointi ja sisällön päivitys on tietosuojavastaavan vastuulla.

6. Vastuuhenkilöt

Tietosuojavastaava:
Tietosuojavastaava Oulun Satama Oy:ssä on Päivi Vähänikkilä-Kuronen.

Evästeiden käyttö

Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa kävijän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun kävijän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeet eivät vahingoita kävijän laitetta tai tiedostoja. Eväste voidaan tallentaa kävijän laitteelle pysyvästi tai se voidaan poistaa palvelun käytön jälkeen.

Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja:

 • kävijän IP-osoite
 • kellonaika
 • selaintyyppi
 • käyttöjärjestelmä
 • näytön resoluutio
 • mitä kautta kävijä on tullut sivustolle (hakukone, suora linkki jne.)
 • aiemmat käynnit sivustolla
 • käytetyt sivut

Sivuston omat evästeet

Sivuston omiin evästeisiin voidaan tallentaa sivuston käyttöön tarkoitettuja kävijäkohtaisia tietoja ja asetuksia, kuten esimerkiksi käyttäjänimi, palvelun sisäänkirjautumistiedot, kieli- tai aluevalinta. Tietoja käytetään sivuston toimintojen toteuttamiseen, mukauttamiseen ja käyttäjän tekemien valintojen muistamiseen. Nämä evästeet saattavat olla sivuston toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Evästeisiin ei tallenneta tietoa, jota käytettäisiin markkinointiin tai kävijöiden seurantaan muissa palveluissa tai muilla sivustoilla.

Kolmannen osapuolen evästeet

Keräämme kolmansien osapuolien tarjoamien palvelujen avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Tavoitteenamme on kehittää sivustomme laatua ja sisältöjä käyttäjälähtöisesti. Kävijäseurannan ja analytiikan toteuttamiseksi palvelut voivat tallentaa omia evästeitään, sekä hyödyntää ja yhdistää tietoja, joita palvelu on kerännyt samasta kävijästä eri sivustoilla.

Varmistamme että EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella käyttämämme pilvi- tai muut verkkopalvelut toimivat henkilötietolain mukaisesti.

Lisätietoja kunkin palveluntarjoajan toiminnasta, kerättävistä tiedoista, evästeiden käytöstä ja tietosuojakäytännöistä voit lukea kyseisen palveluntarjoajan omalta sivustolta.

Sivustolla käytettävät palvelut

Käytämme sivustolla myös ulkopuolisia palveluita esimerkiksi markkinoinnin seuraamiseen ja palvellaksemme asiakkaitamme entistäkin paremmin. Alla on lyhyet kuvaukset käyttämistämme ulkopuolisista palveluista. Suosittelemme, että tutustutte lisäksi palveluiden omiin tietosuojakäytäntöihin.

Google Analytics

Google Analytics on Googlen seurantatyökalu, joka kertoo muun muassa kuinka paljon sivustolla on vieraita tiettyinä aikoina ja mitä kautta kävijät tulevat sivustolle. Käytämme Analyticsiä markkinoinnin ja kohderyhmien käyttäytymisen seuraamiseen.

Lisätietoja: Googlen tietosuojakäytännöt ja Google Analyticsin tietosuoja- ja turvallisuusperiaatteet

Evästeiden hallinta

Voit poistaa olemassa olevat evästeet, sekä estää evästeiden käytön selaimen asetuksista. Ohjeita löytyy osoitteesta aboutcookies.org. Evästeiden poistaminen käytöstä voi kuitenkin olla esteenä sivuston asianmukaiselle toimimiselle.

Voit hallita Your Online Choices -palvelun avulla, miten tietojasi kerätään ja käytetään monessa eri palvelussa.

På Svenska

Dataskyddsbeskrivning på Svenska